Quartier libre

Quartier libre bestaat in de tweede graad uit een leerwerkboek (livre de l’élève), een leesdossier (éclats!) en vocdossiers (échelle).

Het leerwerkboek bestaat uit vijf Chantiers. In deze hoofdstukken worden leerlingen telkens grondig
voorbereid op de productieopdracht Montage.

tweede graad

In de lessen Brique ontdekken ze nieuwe woordenschat en taal­handelingen (Brique rouge), grammatica (Brique bleue) of werken ze functioneel op getallen (Brique jaune).

Atelier, tenslotte, is een zelftoets op alle behandelde leerstof. Uit de score zal blijken of leerlingen al dan niet klaar zijn om de finale productieopdracht aan te vatten. Indien nodig kan er online geremedieerd worden.

In het remediëringspakket Tournevis krijgen leer­lingen extra oefenkansen op typische struikelblokken waarin zowel woordenschat en taalhandelingen als grammatica en werkwoorden aan bod komen.

In elk hoofdstuk werken ­leerlingen in functie van doelgerichte communicatie: Montage. Deze opdracht daagt hen uit om ­individueel of in groep alle geziene kennis en (deel-)vaardigheden toe te passen in een realistische context met als doel tot een afgewerkt product te komen.

Brique rouge, bleue, jaune

In Brique rouge werken leerlingen aan bouwstenen woordenschat en taalhandelingen met het oog op de productieopdracht Montage. Nieuwe grammatica-items komen ter sprake in Brique bleue. Getallen worden in Brique jaune herhaald en functioneel ingeoefend, zowel receptief als productief.

Aan de hand van (semi-)authentiek bronnen­materiaal wordt de leerstof ingeleid en ontdekken leerlingen stapsgewijs de nieuwe leerstof. Duidelijke onthoudkaders zorgen voor houvast. Via drill- en transferoefeningen wordt leerstof vastgezet, gevolgd door communicatieve activiteiten en doelgerichte productieoefeningen. Een gestructureerd leerstofoverzicht vinden leerlingen in Boîte à outils. Hier zien ze in één oogopslag wat ze moeten studeren en wat van hen verwacht wordt. Praktische studietips helpen hen op weg.

Wanneer de bouwstenen ontdekt, vastgezet en ingeoefend zijn, krijgen leerlingen extra oefenkansen in Bricolage. Hieruit blijkt duidelijk of de leerstof al dan niet in voldoende mate beheerst wordt en of remediëring nodig is.

Livre de l’élève

Tournevis

Vanuit de lessen Brique wordt regelmatig verwezen naar het remediëringspakket Tournevis.

Met het oog op doelgerichte communicatie en de productieopdracht Montage krijgen leerlingen hier extra oefenkansen op reeds geziene bouwstenen (woordenschat en taalhandelingen, grammatica en werkwoorden). Zo nodig vinden ze online nog extra oefeningen.

Atelier

Hier testen leerlingen hun kennis van zowel de nieuwe als de herhalingsleerstof. Leerlingen volgen het stappenplan en werken individueel aan de gesloten oefeningen in context die ze vervolgens met een verbetersleutel zelfstandig corrigeren. Ze eindigen met een communicatieve opdracht. Wanneer ze de zelftoets Atelier goed doorstaan hebben, zijn ze klaar voor de productieopdracht Montage. Indien het resultaat tegenvalt, kunnen ze online remediëren.

Montage

Wanneer leerlingen alle bouwstenen ontdekt en ingeoefend hebben én uit de zelftoets Atelier blijkt dat ze voldoende voorbereid zijn, zijn ze klaar voor de productieopdracht Montage. Een stappenplan kadert de opdracht en doet leerlingen hun rol alsook het doel ontdekken. Ze krijgen heel wat houvast en werken individueel of in groep aan de verschillende stappen om finaal tot een afgewerkt resultaat te komen.

Het leesdossier Éclats! biedt een brede waaier aan leesmateriaal. Er zijn heel wat algemene (semi-)authentieke artikels die nauw aansluiten bij de leefwereld en interessesfeer van je leerlingen. Daarnaast vind je in Éclats! eveneens vak­specifieke en -technische artikels, op maat van elk domein. Verschillende tekstsoorten en -types, aangevuld met boeiende weetjes, kaderstukken … maken van Éclats! een rijk geheel. De artikels variëren in lengte en moeilijkheidsgraad, wat ook heel wat differentiatiemogelijkheden biedt. Een groot aantal teksten zijn ingesproken door native speakers en kunnen eveneens beluisterd worden, zowel in de klas als thuis. De verwerkingsopdrachten vind je terug op Pelckmans Portaal.

Leesdossier éclats!

Het vocdossier Échelle bevat tien pakketten woordenschatuitbreiding, die aansluiten bij de verschillende domeinen. Op basis van het domein en de interessesfeer van de leerlingen, kiest de leerkracht welke lessen behandeld worden. Elke les bestaat uit een dynamisch traject, opgebouwd rond vier stappen. In het inleidende deel ontdekken leerlingen de woordenschat via (semi-)­authentieke documenten, gekoppeld aan verkennende ­opdrachten. Vervolgens biedt een gestructureerd overzicht houvast bij het voorbereiden en uitvoeren van productieoefeningen die volgen. Hier vinden
leerlingen alle relevante woorden en taalhandelingen, zowel voor woordenschatherhaling als -uitbreiding.
In de volgende fase maken leerlingen gesloten en halfopen oefeningen, steeds in context. 

Échelle biedt je heel wat differentiatiemogelijkheden binnen de verschillende domeinen.

Vocdossier échelle